AANGIFTE UITDIENST MEDEWERKER
Naam klant:
KLANTNUMMER:
Ondernemingsnummer:
Werknemernr:
 
VAK IVERPLICHTE GEGEVENS - TEN LAATSTE DE DAG VAN DE
UITDIENST TREDING AAN ACERTA OVER TE MAKEN - DIMONA
 
Naam: Voornaam: Initiaal 2de voornaam:
 
DATUM UITDIENST:
   De datum uit dienst is ofwel de dag waarop het arbeidscontract is verbroken, ofwel de laatste dag van de opzeggingstermijn.
  
DATUM BETEKENING OPZEG:
   A remplir lorsque préavis notifié par l’employeur.
  
REDEN UITDIENST: Opzeg door de werkgever
Opzeg door de werknemer
Verbreking door de werkgever : laatste dag van de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding:
Verbreking door de werkgever: dringende reden
Verbreking door de werknemer
Verbreking door de werknemer: dringende reden
Einde arbeidsovereenkomst bepaalde duur/bepaald werk
Overmacht
Wederzijds akkoord
Brugpensioen
Ouderdomspensioen
Overlijden
Mutatie
Schorsing (langdurig ziek, militaire dienst, …)
Annulatie van de arbeidsovereenkomst
Andere
  
OPMERKINGEN: