AANGIFTE NIEUWE MEDEWERKER
Naam klant:
KLANTNUMMER:
Ondernemingsnummer:
 
VAK IVERPLICHTE GEGEVENS - UITERLIJK 48 UUR VOOR DE
INDIENSTTREDING AAN ACERTA OVER TE MAKEN => DIMONA
 
Naam: Voornaam Initiaal 2de voornaam:
Adres: Nr: Bus:
Postcode:  Woonplaats: Land:
E-mail (token Doccle):  
RIJKSREGISTER   Nr SISkaart
 (indien gekend)
Geboortedatum:  Plaats: Land: Nationaliteit:
GESLACHTManVrouw TAAL NederlandsFransDuits
DATUM IN DIENST  
STATUUT BediendeArbeider
BedrijfsleiderAndere (dienstboden,dienstencheques, kunstenaars, sportbeoefenaars, scheidsrechters, -opleider-trainer-begeleider van activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaar)
Instapstage
Leerling bediendeLeerling arbeider (verplicht vak IV invullen)
Student bediendeStudent arbeider 
Gesco bediende (ind.fiche bijvoegen)Gesco arbeider (ind.fiche bijvoegen) 
IBO 
Bediende DBSO jongere deeltijdse arbeidsovereenkomst minder 20u/wArbeider DBSO jongere deeltijdse arbeidsovereenkomst minder 20u/w 
Datum uit dienst:  Adres tewerkstelling:
(verplicht voor studenten/IBO)(verplicht voor studenten)
 
VESTIGINGSNUMMER (1):
Enkel voor de bouwsector (P.C. 124 )Nummer C.3.2.A.:  
 
Enkel voor studenten (verplicht)
 Aantal uren kwartaal indiensttreding
 Aantal uren kwartaal indiensttreding + 1
 Aantal uren kwartaal indiensttreding + 2
 Aantal uren kwartaal indiensttreding + 3
 Aantal uren kwartaal indiensttreding + 4
VAK IIPERSOONS- & CONTRACTGEGEVENS
BURG. STAATOngehuwdGehuwdWeduwe(naar)dat. vanaf:
Feit. gesch.Gescheiden Wettelijk samenwonend
PARTNERNaam: Voornaam: Geb.datum:
(verplicht indien gehuwd, feitelijk gescheiden of wettelijk samenwonend)
Beroep(of vervangings)inkomsten:Neen
Ja
ArbeiderMijnwerker
DienstbodeZeeman ter koopvaardij
BediendeVaste beambte of stagiair
ZelfstandigeAndere
Ja, maar < 235,00 €/maand netto belastbaar (vanaf 01/21)
Pensioenen, renten:NeenJaJa, maar < 469,00 €/maand netto belastbaar (vanaf 01/21)
PERSONEN FISCAAL TEN LASTE
Aantal valide kinderen: /Andere:  Kinderbijslag:NeenJa
Aantal mindervalide kinderen: /Andere:  
Aantal valide personen van 65 jaar en ouder:
Aantal invalide personen van 65 jaar en ouder:
Mindervalide werknemer Mindervalide echtgeno(o)t(e) Buitenlands kader Grensarbeider
FIN-nummer (2):
ARBEIDSDUURVoltijdsDeeltijdsGelegenheidswerknemerExtra
flexi-jobwerknemer
UURROOSTERaantal uren (en minuten) per week   aantal uren Sociale Maribel:
Vast uurrooster:Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za: Zo:
Uurrooster over meerdere weken:Nr werkschema Of uurrooster bijvoegen
Variabel uurrooster /gemiddeld aantal uren/week:
CONTRACTTYPEOnbepaalde duurBepaalde duurDuidelijk omschreven werkVervangingscontract
CLASSIFICATIE/BAREMA volgens P.C.:
FUNCTIE bij de werkgever:
VIA deelsectorcode:
 
Laaggeschoolde jongeren social profit generatiepact (project) (3):  
 
VAK IIILOONGEGEVENS
LOONBrutoloon: per uurper maand
Andere brutol. (commissie, ...):Bedrag:  Aard: Periodiciteit:
WOONPLAATS-WERK VERKEER Openbaar vervoer:
    Trein, TEC, Andere  aantal KM enkel
    Omnipass De LijnOmnipass met NMBS
    MIVB/STIBMTB
Privé-vervoer: aantal KM enkel
Fiets: aantal KM enkel
DIVERSEN Maaltijdcheques:Inhouding werknemer: Bijdrage werkgever:
Groepsverzekering:Inhouding werknemer: Bijdrage werkgever:
BedrijfswagenNummerplaat:     CO2-uitstoot:
Cataloguswaarde (dit is de waarde in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief de effectief betaalde BTW en zonder de kortingen):
             1ste inschrijving: (dd/mm/jjjj)
            benzine   diesel   elektrisch   gas
            eigen bijdrage werknemer
  geen
  ja; volledig
  ja; ander bedrag:
            lichte vracht
  ja, privé-gebruik
  ja, geen privé-gebruik
Contract gemid. loon (4):
Voordeel in natura:Bedrag: per maandAard:
Andere vergoeding:Bedrag: per maandAard:
Netto inhouding:Bedrag: per maandAard:
Netto vergoeding:Bedrag: per maandAard:
BETALINGniet-giraal Giraal, op IBAN-rekeningnummer:
Sturingsgroep: Facturatiegroep: Kostenplaats:
VAK IVBIJKOMENDE INLICHTINGEN
RSZ VERMINDERINGENActivaplan *Startbanen *
Andere:
 
DIPLOMA (hoogst behaalde)Lager onderwijs of geen onderwijs
Lager secundair onderwijs
Hoger secundair onderwijs ( algemeen vormend)
Hoger secundair onderwijs ( beroeps/technisch/kunst)
Hoger niet-universitair onderwijs korte type
Hoger niet-universitair onderwijs lange type
Universitair onderwijs
Post-universitair onderwijs
Doctoraat met proefschrift
 
Risicocode DMFA1. Arbeider zonder verplaatsingen
(Arbeidsongevallenverz.)2. Arbeider op de werf
401. Bediende zonder verplaatsingen
402. Bediende met occasionele opdrachte buiten de onderneming
403. Bediende met regelmatige opdrachten buiten de onderneming
Andere
 
LEERLINGMiddenstandsopleidingNr leercontract:
Duur: maanden *
Opleiding ondernemingshoofd
Industrieel leercontract
Socio-culturele sector
Andere:
 
Mee te nemen anciënniteit als uitzendkracht(5): maanden
 
DIMONA NUMMER indien aangifte reeds gebeurd:
 
 *de arbeidsovereenkomst en de werkkaart dienen dringend aan Acerta te worden overgemaakt.
 (1) Een vestigingseenheid is een fysieke plaats – een locatie met adres – waar uw onderneming een activiteit uitoefent. Iedere onderneming heeft in principe
  minstens 1 vestigingseenheid. Sommige ondernemingen hebben meerdere vestigingseenheden zoals bv. én een bureau, én een magazijn, én 2 winkels op
  verschillende plaatsen, enzoverder. Iedere afzonderlijke locatie of vestigingseenheid heeft een eigen uniek vestigingsnummer.
  Werkt de werknemer op één adres, moet u het vestigingsnummer opgeven verbonden aan die locatie.Werkt hij op verschillende plaatsen, moet u het
 vestigingsnummer opgeven van de locatie of bedrijfszetel van waaruit de werknemer zijn/haar instructies ontvangt.U kent uw vestigingsnummer niet? Surf dan
  naar Kruispuntbank van Ondernemingen, public search.
 (2)Indien de werknemer woonachtig is in Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland,Hongarije,Italië, Letland, Litouwen, Malta, Nederland,Polen,Portugal,
    Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië of Zweden, is het Fiscaal IdentificatieNummer verplicht.
 (3)Telt niet mee voor invullen startbaanverplichting.
 (4) De voordelen die op cyclische wijze worden toegekend, moeten worden ingecalculeerd (bv. ploegenpremies, nachtpremies, ...)
 (5) Vanaf 2012 kan de anciënniteit als uitzendkracht tot maximum 1 jaar in rekening gebracht worden voor de berekening van de
    opzeggingstermijn, voor zover de aanwerving volgt op de periode van uitzendarbeid en de functie bij de werkgever
     identiek is aan deze uitgeoefend als uitzendkracht.